Wednesday, November 22, 2006

小強與我

正版
Original
紅模仿 Hong Mo Fang Popular Imitation (依然范特西)
曲:周杰倫
Qu : Zhou Jie Lun
Music: Jay Chou
詞:周杰倫
Ci: Zhou Jie Lun
Lyrics: Jay Chou
Translation: Ling (not me...) - www.jay-chou.net


翻版
Imitated
小強與我 Xiao Qiang Yu Wo XQ & Me
詞:David Ling
Ci
Lyrics


可愛卡通的風格 有增無減
ke3 ai4 ka3 tong1 de feng1 ge2 you3 zeng1 wu2 jian3
Cute Cartoons are increasing and not decreasing

是好是壞 問日本人最清楚
shi4 hao3 shi4 huai4 wen4 ri4 ben3 ren2 zui4 qing1 chu3
Whether it’s good or bad ask Japanese who knows it best

從Hello Kitty劃到Doraemon Totoro到Pokemon
cong2 Hello Kitty dao4 Doraemon Totoro dao4 Pokemon
Drawing from Hello Kitty to Doraemon Totoro to Pokemon

一路走來始終如一 多樣的卡通 獨愛可愛种
yi1 lu4 zou3 lai2 shi3 zhong1 ru2 yi1 duo1 yang4 de ka3 tong1 du2 ai4 ke3 ai4 zhong3
Remained the same for all these years various types of cartoons, only love cute styles

我尋找我的風格 我活在我的世界
wo3 xun2 zhao3 wo3 de feng1 ge2 wo3 huo2 zai4 wo3 de shi4 jie4
I search for my own style I live in my own world

閉門在房間裏 搞創意 是我的興趣
bi4 men2 zai4 fang2 jian1 li3 gao3 chuang4 yi4 shi4 wo3 de xing4 qu4
Closed in my own room working on my creativities is my hobby

出奇不意是我的個性 如果我出人頭地
chu1 qi2 bu4 yi4 shi4 wo3 de ge4 xing4 ru2 guo3 wo3 chu1 ren2 tou2 di4
Being unpredictable is my personality if I ever become become outstanding

可能是因為上天安排而已
ke3 neng2 shi4 ying1 wei4 shang4 tian1 an1 pai2 er2 yi3
Maybe it's just heaven's arrangment only

我所經過的失與錯 決不一敗塗地
wo3 suo3 jing1 guo4 de shi1 yu3 cuo4 jue2 bu4 yi1 bai4 tu3 di4
The failures and mistakes i've gone through will never defeat me

用我的勇氣與毅力 我要做卡通界皇帝
yong4 wo3 de yong3 qi4 yu3 yi4 li4 wo3 yao4 zuo4 ka3 tong1 jie4 de huang2 di3
Using my courage and perseverance I want to be the king of cartoon industry


哼哼哈兮 哼哼哈兮
he he ha hi he he ha hi
he he ha hi he he ha hi

哼哼哈兮 哼哼哈兮
he he ha hi he he ha hi
he he ha hi he he ha hi


上坡的路 很費功夫 沒有人會幫你鋪路
shang4 puo1 de lu4 hen3 fei4 gong1 fu1 mei2 you3 ren2 hui4 bang1 ni3 pu1 lu4
The path uphill requires a lot of effort no one will pave the road for you

我選擇這條路 因為小強給我信心
wo3 xuan3 ze2 ze4 tiao2 lu4 yin1 wei3 xiao3 qiang2 gei3 wo3 xin4 xin1
I choose this path because XQ gave me confidence

謙虛從不自負 不斷提醒自己
qian1 xu1 cong2 bu4 zi4 fu4 bu4 duan4 ti2 xing3 zi4 ji3
Being modest not conceited, got to keep reminding myself

所以想出人頭地 因為我不想讓人看不起
suo2 yi3 xiang3 chu1 ren2 tou2 di4 yin1 wei4 wo3 bu4 xiang3 rang4 ren2 kan4 bu4 qi3
I want to become outstanding because i do not want to be looked down by others


我不能夠後退 因為不是綠葉
wo3 bu4 neng2 gou4 hou4 tui4 yin1 wei4 bu4 shi4 lv4 ye4
I can’t back up because I’m not a green leaf

 如果只是點綴 願當皎潔明月
 ru4 guo3 zhi3 shi4 dian3 zhui4 yuan4 dang1 jiao1 jie2 ming2 yue4
 If (I’m) just an extra ornament (I) wish to be the pure moon

 小草等待風吹 不用靠你的背
 xiao3 cao3 deng3 dai4 feng1 chui1 bu4 yong4 kao4 ni3 de bei4
 The small grass is waiting for the wind to blow Don’t need to lean on your back

 假如天會很黑 我會請嫦娥奔月
 jia3 ru2 tian1 hui4 hen3 hei1 wo3 hui4 qing3 chang2 e2 ben1 yue4
 If the sky will get really dark I will ask the Moon Lady* to fly to the moon

*There is a fable about the Moon Lady fleeing away from her husband with the elixir for eternal life


周杰倫寫這首歌 是叫我們不要模仿你
zhou1 jie2 lun2 xie3 zhe4 shou3 ge1 shi4 jiao4 wo3 men2 bu4 yao4 mo2 fang3 ni3
Jay Chou wrote this song is to tell us not to imitate him

跟杰倫說聲對不起 我還會繼續模仿你
gen1 jie2 lun2 shuo1 sheng1 dui4 bu4 qi3 wo3 hai2 hui4 jv4 xu4 mo2 fang2 ni3
Apologising to Jay i will still imitate you

我在想小強和我的未來 眼前霧濛濛一片
wo3 zai4 xiang3 xiao3 qiang2 he2 wo3 de wei4 lai2 yan3 qian2 wu4 meng2 meng2 yi1 pian4
Thinking of XQ and my future is foggy and unclear

那是因為我沒把精神時間給放下去
na4 shi4 yin1 wei4 wo3 mei2 ba3 jing1 shen2 shi2 jian1 fang4 xia4 qu4
That’s because i did not put all my time and effort into it

勇敢走下去 不想回頭繼續前進
yong2 gan3 zou3 xia4 qu4 bu4 xiang3 hui2 tou2 ju4 xu4 qian2 jing4
Continue moving on bravely not looking back and continue forward

我常常在想 只有我一個人
wo3 chang2 chang2 zai4 xiang3 zhi2 you3 wo3 yi1 ge4 ren2
I often think there is only myself

我能做的只有這麼多 
wo3 neng2 zuo4 de zhi3 shi4 zhe4 me4 duo1 
What i can do it only this much

怎麽樣 能不能想象 
zen3 me4 yang4 neng2 bu4 neng2 xiang3 xiang4
How? Can imagine?

和我一樣 喜歡小強的朋友們
he2 wo3 yi1 yang4 xi3 huan1 xiao3 qiang2 de peng2 you3 men2
To those who love XQ, just like me

請勇敢站出來 向全世界宣揚
qing3 yong2 gan3 zhan4 chu1 lai2 xiang4 shi4 jie4 xuan1 yang2
Please stand out and spread to the whole world

驕傲走在我背後 我會開心 因爲相信我和你
jiao1 ao4 zou3 zai4 wo3 bei4 hou4 wo3 hui4 kai1 xin1 ying1 wei4 xiang1 xin4 wo3 he2 ni3
Walking prouldly behind me I’m really happy because i believe we

走到盡 會有一個接一個的fan z
zou3 dao4 jing4 hui4 you3 yi1 ge4 jie1 yi1 ge4 de fan z
will walk to the end there will be many fanz

這樣的鼓勵 是否太直接太大膽
zhe4 yang4 de gu3 li4 shi4 fou3 tai4 zhi2 jie1 tai4 da4 dan3
Is this type of encouragement is it too straightforward and too bold?

上面所講 你到底有沒有聽啊
shang4 mian4 suo2 jiang3 ni3 dao4 di3 you3 mei2 you3 zai4 ting1 a3
Are you listening to what is wirtten above?

我告訴你 我已經竟我的全力
wo3 gao4 su4 ni3 wo3 yi3 jing1 jing4 wo3 de quan2 li4
Let me tell you i've already did my best

最后要不要支持那要看你自己
zui hou yan bu yao zhi chi na yao kan ni zhi ji
Lastly, want to support is entirely up to you.


REPEAT*

哎呦哎呦喔 哎呦哎呦喔喔
ai you ai you o ai you ai you o o
ai you ai you o ai you ai you o o

 哎呦哎呦喔 哎呦哎呦喔喔
 ai you ai you o ai you ai you o o
 ai you ai you o ai you ai you o o

 哎呦哎呦喔 哎呦哎呦喔喔
 ai you ai you o ai you ai you o o
 ai you ai you o ai you ai you o o

 哎呦哎呦喔 哎呦哎呦喔喔
 ai you ai you o ai you ai you o o
 ai you ai you o ai you ai you o o
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Took me a nite to finish this, wrote purely inpirational, was memorizing the lyrics (am a Jay fan) and realise the lyrics could be changed to my own story. And so here it is. True story.

To other Jay fans, i'm not as gd as Jay, hope still acceptable to you all~ Dun send me hate mails or hate comments hor... constructive comments are appreciated.

To XQ Fanz/XQ Supporterz this is wrote entirely for you all, hope you know what i'll trying to say~ heehee Hope you all like it~ Since i didn't update for so long... these should pay over back a bit heh~

Follow the song, my lyrics still can be rap~

3 comments:

Anonymous said...

long time never update ur blog liao!!!

XQ said...

Hi Sorry, been very busy with work till after xmas, but i think will drag till after Chinese New Year... will try to find time to update for Xmas.
Very Sorry~~

Anonymous said...

lol... fu le ni... so funni and creative